2007

Referat fra generalforsamling - 2007

Rødovre den 05. maj 2007.

Referat af ordinær generalforsamling den 27. marts 2007 på Nyager skole.

Bent bød velkommen og beklagede mandefald i bestyrelsen. Lisbeth og Anton kunne desværre ikke være til stede. Ligeledes gjorde han opmærksom på, at rygning ikke var tilladt i skolens lokaler. Derefter gik vi over til dagsordenen.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Steen Petersen. Dette blev vedtaget, hvorefter Steen kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

Protokol.

Steen spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål til referatet fra sidste generalforsamling udsendt den 7. april 2006. Da dette ikke var tilfældet, blev referatet godkendt.

Beretning.

                                           

Der har i det forløbne år været nogle hushandler i vores grundejerforening. Jeg vil gerne her byde velkommen til nye medlemmer. Vi fører selvfølgelig traditionen videre med at kontakte nye indflyttere og aflevere love, vedtægter og brochurer bl.a. angående nabohjælp.

Via fællesorganisationen har der været afholdt møde med forvaltningen 20. sep. 2006 på Rødovregård. Vores grundejerforening var repræsenteret af undertegnede.

Der er fremlagt forslag om igen i år at møde foråret med blomster i kummerne og blomsterløg i anlæggene.                                           

                                           

På Strækningen mellem motorringvej 3 og ringvej 3 skal der bygges en ny motorvej. Det er sikkert og vist. Det er også besluttet at vi formodentlig ikke får nogen form for støjværn hverken i forbindelse med den nye Frederiksund-motorvej eller udvidelsen af motorringvej 3. Det er beklageligt, da vi kan forvente væsentlig mere støj i fremtiden fra den store ind- og udfletning, der skal forbinde motorvejene.                       

20. feb.2007 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i fællesorganisationen af

grundejerforeninger i Rødovre. Plantebyttedage: Lørdag den 19. maj 2007 og lørdag den 15.

sep. 2007 på Rødovregård. Det er måske ikke så overrendt, men sidste år deltog der trods alt

ca. 20 personer pr. gang.

                                                                  

Så fik Dong energy lagt el ledningerne i jorden og opsat de nye vejlamper. Det har aldeles ikke været uden gener for størstedelen af medlemmerne. Dels har gravearbejdet taget frygtelig lang tid, og efterveerne er ikke helt slut. Aftalen mellem Dong og kommunen går ud på, at man laver enafleveringsforretning, når arbejdet er slut og et år efter vil man så igen gennemgå fortove og veje med henblik på eventuelle reetableringer. Har man på nuværende tidspunkt klager over det udførte arbejde, skal man henvende sig til Teknisk forvaltning.Jeg ved ikke hvad i siger, men jeg mener vi har fået en ringere belysning på vores veje.
En anden ting er muligheden for at få lysleder til hver enkelt parcel. I har modtaget en mappe fra Dong med oplysninger om muligheder og priser. Om tilbudet er godt eller skidt vil bestyrelsen overlade til den enkelte at vurdere. Efter at have set den udstilling Dong arrangerede i Viften, kan jeg kun sige at jeg ikke blev meget klogere. Dog én ting fik jeg klarlagt. Hvis man kunne tænke sig at man kun skulle grave ind til eet hus i hver række, kunne det måske blive lidt billigere gravemæssigt, men det er ikke tilfældet, desværre.

Grundejerforeningen har sin egen hjemmeside. Vi har i bestyrelsen besluttet at gøre den mere 

aktiv.

I den forbindelse opfordres medlemmer til at komme med forslag og ideer til hjemmesiden.
 

Kommunen er meget obs på rottebekæmpelsen. Derfor skal man straks henvende sig til Teknisk

forvaltning, hvis man opdager rotter i området.

 Det er jo dejligt at tænde op i pejsen eller brændeovnen en kold dag. Man skal dog huske at bruge rent og tørt træ til formålet. Det er måske en god ide at stikke hovedet udenfor, når der er godt gang i brænderiet og se, om røgen ser rigtig ud. Den burde næsten ikke kunne ses.

Beretningen under debat.

Der blev spurgt til Skolestien. Dels hvem der ejer den og dels hvornår de nye lamper kommer op. Skolestien er og bliver kommunens område. Angående nye lamper kunne Steen oplyse at de ville blive opsat på et senere tidspunkt.

Næste spørgsmål omhandlede de 2 betonrør, der er pladseret for enden af Nyskiftevej ved Nørregårdsvej. De bliver ikke vedligeholdt og ser ret kedelige ud. Man vil prøve at hæve standarden, så de kommer til at se pænere ud. I samme forbindelse blev der ytret ønske om, at hver enkel parcel måske lige skulle se, hvordan standarden er på ens egen grund.

Inger kom med en forespørgsel angående adresseliste til samtlige parceller. Ved en vejledende tilkendegivelse, var der ikke særlig stor interesse for det, så bestyrelsen vil tage det op til overvejelse ved førstkommende møde.

Gert foreslog at bestyrelsen tog en vej- og fortovsbesigtigelse. Det blev bestyrelsen enige om, godt kunne lade sig gøre.

Hermed var debatten slut og formandens beretning kunne vedtages.

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg.

Næstformanden (Lisbeth) blev genvalgt.

Kassereren (Sus) blev genvalgt.

Et bestyrelsesmedlem (Preben) blev genvalgt.

To bestyrelsessuppleanter var på valg – Kim blev genvalgt, mens Jytte ikke ønskede at genopstille. I stedet blev Geert valgt.

To revisorer (Thorkild og Ole) blev genvalgt.

En revisorsuppleant (Eva) blev genvalgt.

Eventuelt.

Endnu en gang kom hundeskiltene på bane. Denne gang skulle det være ganske vist. Bestyrelsen får hjælp til at nedgrave de 4 skilte.

Der blev talt frem og tilbage angående vores love. Man aftalte at man evt. skulle lade Thorkild eller Geert kigge på lovene og komme med forslag til ændringer, så vi får ført dem op til dagens standard.

Så faldt snakken på stierne endnu en gang. Vi må slå fast at de er der og skal blive ved med at være der. Det er trods alt en stor hjælp, at man kan komme bagom med sit haveaffald i stedet for at skulle slæbe det igennem stuen.

Hermed var generalforsamlingen slut og Bent kunne takke for god ro og orden.

På Bestyrelsens vegne

Bent

Indkaldelse til generalforsamling - 2007

Rødovre den 28. februar 2007.

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen *NYSKIFTE*

tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 i festsalen på Nyager skole, med dagsorden

ifølge lovene:

Dagsorden:     1. Valg af dirigent

                      2. Protokol

                      3. Beretning

                      4. Regnskab og budget

                      5. Indkomne forslag

                     

6. Valg ifølge lovene:

    a. næstformand

    b. kasserer
    c. 1 bestyrelsesmedlem    

    d. 2 bestyrelsessuppleanter

    e. 2 revisorer

    f. 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Eventuelle andre forslag skal være formanden i hænde i skriftlig form senest den 16. marts 2007.

p b v

Bent Jensen, formand

Ejbyvej 144

2610   Rødovre

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve