Referat fra Generalforsamling - 2008

Rødovre den 09. jun 2008.

Referat af ordinær generalforsamling den 9. april 2008 på Nyager skole.

Formanden, Bent Jensen, bød velkommen og gik over til dagsordenen.

Valg af dirigent.

Bent foreslog, og forsamlingen godkendte Thorkild Meiner-Jensen som dirigent. Thorkild konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

Protokol.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referat fra sidste års generalforsamling, og Thorkild konstaterede derefter, at referat var godkendt.

Beretning.

                                           

Også i vores lille grundejerforening har man kunnet mærke at aktiviteten på boligmarkedet var for nedadgående. Siden sidste generalforsamling havde der været 4 handler.
Nye indflyttere bydes velkommen af sekretæren og får udleveret love, vedtægter og brochurer, bl.a vedrørende nabohjælp. 

Den 12. sep. 2007 deltog Bent i et møde på Rødovregård mellem forvaltningen og Fællesorganisationen af Grundejerforeninger i Rødovre. Flere repræsentanter fandt det urimeligt at ejendomsskatterne forfalder i 2 årlige rater i stedet for månedligt. Borgmesteren kunne godt se problemet, men ville ikke gøre noget ved det. Det er foreslået, at der igen i år bliver sat blomster i kummerne og anlæggene.

                                                                                      

Motorvejsudvidelsen nærmer sig. Det er spændende, om støjen kan holdes på et rimeligt niveau.

20. feb. 2008 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Fællesorganisationen. Udover forretningsudvalget var der mødt hele 7 medlemmer op. Plantebyttedagene finder sted: lørdag den 17. maj 2008 og lørdag den 20. sep. 2008, begge dage kl. 10.00 - 12.00 på Rødovregård.

I efteråret var der et vandledningsbrud på Nyskiftevej. Der måtte tilkaldes et specialfirma for at finde bruddet. Forsikringsselskabet sendte i første omgang fejlagtigt opkrævninger ud til de omkringliggende parceller. Bent rådede på baggrund heraf alle til at være varsomme med at anvende betegnelsen "fælles stikledning" overfor forsikringsselskaberne.

Bent opfordrede til straks at henvende sig til  teknisk forvaltning, hvis man opdager rotter i området.

Et hjertesuk fra vores kasserer. De allerfleste betaler deres kontingent til tiden. Men der er nogle medlemmer, der altid skal have en påmindelse eller 2, før de får bragt det økonomiske mellemværende i orden.

Husk der ligger relevante oplysninger på grundejerforeningens hjemmeside (www.nyskifte.dk)

Bent sluttede beretningen med at glæde sig over at bebyggelsen er pænt og nydeligt holdt.

Beretningen under debat.

Efter formandens beretning spurgte Kim nærmere til sagen om vandledningsbruddet. Bent oplyste, at foreningen så sig nødsaget til at afholde udgifterne i forbindelse med søgning efter bruddet.

Opfordringen til at anmelde det til teknisk forvaltning, hvis man så rotter i området, gav anledning til, at flere i bebyggelsen oplyste, at de havde set rotter. En beboer havde af teknisk forvaltning fået oplyst, at forvaltningen ikke "rykkede ud", så længe der kun var set een rotte. Det blev henstillet, at alle var opmærksomme på at anmelde det, hvis de så en rotte.

Der blev desuden spurgt, om man på fællesudvalgets møde havde været inde på ejendomsvurderingens størrelse sammenholdt med de seneste salgspriser og - vurderinger. Formanden oplyste, at det ikke var tilfældet. Flere mente, at de nye vurderinger formentlig var højere end de aktuelle salgspriser. Bent foreslog derfor, at bestyrelsen i første omgang kontaktede Skovmand (der er ejendomsmægler) for at undersøge, om det er muligt at sende en fælles klage over vurderingerne.

Regnskab og budget.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab og budget, og regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg ifølge lovene.

På valg var formanden, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle var på genvalg.

Desuden skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Anton, der døde sidste år.

Resultat af afstemningen blev:

Formand:                              Bent Jensen

Bestyrelsesmedlem:               Bo Gamba

Bestyrelsessuppleanter:         Kim Rasmussen
                                            Geert E. Petersen

Revisorer:                             Thorkild Meiner-Jensen
                                            Ole Møller

Revisorsuppleant:                   Eva Christiansen

                                           

Eventuelt.

Kim Rasmussen spurgte til de hundeskilte, der sidste år var indkøbt. Bent oplyste, at skiltene lå hjemme hos ham klar til opsætning, hvis nogen meldte sig. Frank Bendtsen og Vagn Skjødt meldte sig til opsætning af skiltene for enderne af de to langsgående stier i bebyggelsen. (Også dette arbejde er allerede udført - tak for det!).

Hermed var generalforsamlingen slut og Bent kunne takke for god ro og orden.

På Bestyrelsens vegne

Lisbeth

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve