2009

Referat fra Generalforsamling - 2009

Rødovre den 09. jun 2008.

Referat af generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 på Nyager skole.

Formanden, Bent Jensen, bød velkommen og gik over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog, og forsamlingen godkendte Thorkild Meiner-Jensen som dirigent. Thorkild konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.

2. Protokol

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referatet fra sidste års generalforsamling, og Thorkild konstaterede derfor, at referatet var godkendt.

3. Formandens beretning

  • Det går fortsat trægt med hushandlerne. Der havde været er par  handler i det forløbne år.
  • Den 23. Sep. 2008 deltog Bent i et ordinært repræsentantskabsmøde i Fællesorganisationen. Her drøftede man:
  • Et forslag om en pjece om dræbersnegle. Det blev besluttet at henvise til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside
  • Enkelte grundejerforeningers problem affald der bliver gennemrodet og spredt ud over vejen. Da vejen er kommunens ejendom blev det henstillet, at medlemmerne i denne situation ringer til politiet.
  • Der blev mindet om, at medlemmerne skal ringe til teknisk forvaltning, hvis man ser rotter på sin ejendom. Der var ingen af de tilstedeværende på generalforsamlingen i grundejerforeningen Nyskifte, der havde observeret rotter siden sidste generalforsamling.
  • Der bliver igen i år holdt plantebyttedage. De finder sted på Rødovregård lørdag den 16. maj 2009 og lørdag den 26. september 2009. Begge dage kl. 10-12.
  • Det blev varslet, at kommunen, som et led i en forsøgsordning, der skal løbe over 1 ½  år, vil opstille to containere i en grundejerforening til opsamling af hhv. papiraffald og organisk affald.          

                                           

  • Formanden takkede for det flotte arbejde, som Eva og Benedikte havde gjort, da de sidste år ryddede op i og tilplantede plantekasserne på Nyskiftevej ned mod Nørregårdsvej. Nogle af planterne have i løbet af sommeren manglet vand, og formanden mindede om, at det var alles ansvar at holde lidt øje med planterne, og give dem en spand vand ind imellem. Stella og Benedikte meldte sig til at tilplante kummerne i år. Senere kom man ind på et forslag om helt at fjerne kummerne, som har rødder der går helt ned i asfalten, og fx. lave højbede. Se under Eventuelt.
  • Formanden oplyste, at der desværre var blevet begået hærværk mod hundeskiltene. I første omgang var de skruet ned og smidt på jorden. Dernæst overmalet med rød maling. Bo Gamba fra bestyrelsen oplyste, at der med samme røde farve var skrevet ”svin” hen over hans nyopførte hegn ud til køkkensiden af huset. Formanden henstillede at man var lidt opmærksom på, hvad der foregik på de små stier.
  • Endelig gjorde formanden opmærksom på, at der havde været et borgermøde om trafik i Rødovre, og at der var offentliggjort en trafikplan. Formanden benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på, at alle kunne deltage i borgermøderne, og at der vil komme et sådant møde om indbrud, bl.a. med forslag til, hvordan man bedst sikrer sig. Der var endnu ikke fastsat dato for dette møde. Men der vil blive orienteret om det i den lokale avis.

4. Regnskab og budget

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab og budget og regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at indføre et rykkergebyr på 50 kr. for påmindelse af manglende betaling. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg ifølge lovene

På valg var næstformanden, 1 bestyrelsesmedlem, kasserer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle var på genvalg og alle blev genvalgt.

7. Eventuelt

Nogle af de tilstedeværende foreslog, at om fjernede kummerne ned mod Nørregårdsvej og eventuelt erstattede dem med nogle højbede. Årsagen var at kummerne var fyldt med rødder fra de fældede træer, rødder som gik helt ned i asfalten og havde ødelagt den. Formanden gjorde opmærksom på, at Nyskiftevej er en offentlig vej, men at bestyrelsen vil kontakte teknisk forvaltning for at undersøge muligheden for sådanne forbedringer.

 

Indkaldelse til generalforsamling - 2009

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen *NYSKIFTE*

onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i festsalen på Nyager skole, med dagsorden

ifølge lovene:

Dagsorden:     1. Valg af dirigent

                      2. Protokol

                      3. Beretning

                      4. Regnskab og budget

                      5. Indkomne forslag

                     

6. Valg ifølge lovene:

    a. kasserer

    b. næstformand
    c. sekretær

    d. 2 bestyrelsessuppleanter

    e. 2 revisorer

    f. 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Eventuelle  forslag skal være formanden i hænde i skriftlig form senest den 11. marts 2009.

p b v

Bent Jensen, formand

Ejbyvej 144

2610   Rødovre

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve