2010

Referat fra generalforsamling - 2010

Referat af generalforsamling onsdag den 14. april 2010

på Nyager skole

Formanden, Bent Jensen, bød velkommen og gik over til dagsordenen.

1 Valg af dirigent

Formanden foreslog - og forsamlingen godkendte - Bo Gamba som dirigent. Bo konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt den 22. marts 2010, og dermed var indkaldt med lovligt varsel.

Formanden oplyste, at generalforsamlingen ikke var afholdt i marts måned som foreskrevet i lovene, da det ikke var muligt at låne skolens festsal i denne periode. Bestyrelsen havde forgæves forsøgt at finde andre løsninger, herunder menighedshuset.

2. Protokol

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referatet fra sidste års generalforsamling, og Bo konstaterede derfor, at referatet var godkendt.

3. Formandens beretning:

 • Generelt har det været et år uden de store ting. Der har været et enkelt brud på en vandledning, hvor forsikringsselskabet syntes, at alle i rækken skulle være med til at dække udgifterne. Dette blev heldigvis afværget, og så vidt formanden er orienteret har forsikringsselskabet nu dækket udgifterne.               
 • Via Fællesorganisationen af grundejerforeninger i Rødovre har der været afholdt møde med forvaltningen den 23. september 2009 på Rødovregård. Vores grundejerforening var repræsenteret ved formanden.
 • Det henstilles stadig, at man ringer til teknisk forvaltning, hvis man ser rotter.
 • Et tilbagevendende problem på mødet har været at borgmesteren bruger meget tid på gennemgang af budgettet for det kommende år. Det betyder, at spørgsmål fra grundejerforeningerne kommer i tidsnød. Man vil nu prøve at afholde 2 møder om året. Et med borgmesteren vedrørende budgettet, og et andet med teknisk forvaltning vedrørende spørgsmål fra foreningerne.
 • 17. feb.2010 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Fællesorganisationen af Grundejerforeninger i Rødovre.
 • Løbet kan se ud til at være kørt for så vidt angår støjværn ved motorring 3. Der arbejdes dog stadig for at få et støjværn, også på vores strækning af motorringvejen.
 • DONG´s omlægning af betalingsterminer blev diskuteret en del. Ved omlægning af terminer ønsker Dong at ”passe på” vores penge længere tid end mange synes er ok.
 • Der vil være plantebyttedage: Lørdag den 8. maj 2010 og lørdag den 25. september 2010. Begge dage kl. 10.00-11.00 på Rødovregård.

                                             

 • Luftning af hunde er et evigt tilbagevendende problem. Hvad gør vi?
 • Fsa. anlægget i den vestlige ende af Nyskiftevej (ved Nørregårdsvej) oplyste formanden, at han af Teknisk Forvaltning har fået lidt modsatrettede oplysninger. Ved de første henvendelser oplyste forvaltningen, at den ikke havde noget med dette areal at gøre. Siden har forvaltningen oplyst, at det erkommunen der ejer det, og som følge deraf skal vedligeholde det. ”Vej og Park” havde ikke har fået det med i deres vedligeholdelsesplan. Status er nu følgende: ”Vej og Park” vil i løbet af den næste måneds tid køre rundt til bl.a. dette areal, og se hvad der skal gøres. Bestyrelsen sender en anmodning til teknisk forvaltning om at få totalrenoveret det.
 • På baggrund af formandens beretning blev det foreslået, at grundejerforeningens bestyrelse tager problemet omkring hundeefterladenskaber op i Fællesorganisationen. Det vil bestyrelsen gøre.
 • Det blev desuden foreslået og at bestyrelsen håndhævede servitutterne om ensartede farver på tage og facader. Bestyrelsen vil agere på grundlag af konkrete henvendelser, men skal dog henlede opmærksomheden på, at det i sidste ende er teknisk forvaltning, der kan tage affære.
 • Der var usikkerhed omkring hvem der har ansvaret i tilfælde af brud på vand- og kloakledninger. Bestyrelsen kan i den forbindelse oplyse:
 • Vandledning: Vandledningen på egen grund (både den langsgående og den, der fører fra den langsgående og ind i huset) er at betragte som stikledning. D.v.s. det er egen forsikring, der skal dække udgifterne ved bruddet.
 • Kloakledning: Brud på den langsgående ledning (der ligger på egen grund) er foreningens ansvar. Derimod er brud på stikledningen ind til huset omfattet af ejerens egen forsikring.

4. Regnskab og budget

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte regnskab.

Det blev spurgt, hvor stor en kapital foreningen bør have. Formanden gjorde opmærksom på, at det var en diskussion, der havde været rejst på en lang række bestyrelsesmøder, og man har valgt et niveau, hvor man sikrer sig en kapital, der vil kunne dække udgifterne til fx en kloakreparation.

Der blev spurgt til hjemmesiden og formålet med den, og formanden oplyste, at han bl.a. henviser ejendomsmæglere til at hente oplysninger der.

Herefter blev regnskabet godkendt.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg ifølge lovene

På valg var formanden, et bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Formanden Bent Jensen, bestyrelsesmedlem Bo Gamba, og de to revisorer Thorkild Meiner-Jensen og Ole Munk Møller blev genvalgt. Som bestyrelsessuppleanter blev Geert E. Petersen genvalgt og Frank Bendtsen blev valgt som ny suppleant. Vagn Skjøth blev valgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Det blev henstillet, at bestyrelsen kontakter Teknisk Forvaltning og gør opmærksom på, at områdets veje anvendes som køreteknisk anlæg af store busser, til fare for bl.a. de mange skolebørn, der færdes i området. Det vil bestyrelsen gøre.

Det blev drøftet, i hvilket omfang det er acceptabelt, at materialer i forbindelse med renovering af ejendommene ligger på fortovet uden for ejendommene. Det var der delte meninger om. Nogle mente, at det var uhensigtsmæssigt, mens andre var af den opfattelse, at det var vigtigt at vise rummelighed overfor hinanden.

Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde en mailliste, så mødeindkaldelser og referater kunne mailes ud til de medlemmer, der ønsker det. Det vil bestyrelsen gøre, jf. slippen nedenfor.

Endelig vil bestyrelsen på baggrund af spørgsmålet om muligheden for at opsætte solfangere og vindmøller, tage en kontakt til Teknisk Forvaltning for at høre, hvad der tillades.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemmer, der ønsker at modtage mødeindkaldelser og mødereferater pr. e-mail bedes udfylde denne slip og lægge den i postkassen hos Lisbeth Espensen, Nyskiftevej 37.

Navn:

Adresse:

Mailadresse: (bedes skrevet med blokbogstaver)

Indkaldelse til generalforsamling - 2010

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen *NYSKIFTE*

onsdag den 14. april 2010 kl. 19.00 i festsalen på Nyager skole, med dagsorden

ifølge lovene:

Dagsorden:     1. Valg af dirigent

                      2. Protokol

                      3. Beretning

                      4. Regnskab og budget

                      5. Indkomne forslag

                     

6. Valg ifølge lovene:

    a. formand

    b. bestyrelsesmedlem

    d. 2 bestyrelsessuppleanter

    e. 2 revisorer

    f. 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Eventuelle  forslag skal være formanden i hænde i skriftlig form senest den 7. april 2010.

p b v

Bent Jensen, formand

Ejbyvej 144

2610   Rødovre

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve