2011

Referat fra generalforsamling - 2011

Referat af generalforsamling onsdag den 30. marts 2011

 på Nyager skole

Formanden, Bent Jensen, bød velkommen og gik over til dagsordenen.

1 Valg af dirigent

Formanden foreslog - og forsamlingen godkendte – Steen Petersen som dirigent. Steen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt den 2. marts 2011, og dermed var indkaldt med lovligt varsel.

2. Protokol

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referatet fra sidste års generalforsamling. Steen konstaterede på denne baggrund, at referatet var godkendt.

3. Formandens beretning:

Generelt       

Igen i år har der været en vis afmatning i hushandelen. Vi har dog kendskab til et par stykker og byder velkommen til de nye medlemmer.

Møde fællesorganisationen

Ved mødet med borgmester og forvaltning i september blev orienterede man bl.a.om fremtiden fsa indefrysning af ejendomsskatter. Renten stiger fra 5% til 3,08%. Man regner med at dette vil få ordningen til at glide ud af sig selv.

Også motorvejsstøjen blev drøftet. Der er bevilget 10 mill. kr. til støjværn i Rødovre. Det er ca. en fjerdedel af den samlede anlægspris på det manglende støjværn.

Som I nok har bemærket, får vi nu 4 opkrævninger fra kommunen. Det skyldes, at vandforsyningen er overdraget til et aktieselskab, der ejes af kommunen. Dette er pålagt fra øverste myndighed, og gælder altså ikke kun Rødovre kommune.

Repræsentantskabsmøde   

I fællesorganisationen har der været afholdt præsentationsmøde i februar i år. Af interesse kan nævnes, at hvis man hyrer et udenlandsk firma til et arbejde - lige meget hvad - skal man sikre sig, at det er registreret i RUT-registeret. Er det ikke det, får man til en bøde på 10.000 kr.

Plantebyttedage:

Lørdag den 7. maj 2011 og lørdag den 24. september 2011 begge dage kl. 10.00-11.00 på Rødovregård.

Store cykeldag

Formanden mente at store cykeldag i Rødovre fortjente lidt opmærksomhed. Det foregår i år den 12. juni kl. 10.00 fra på rådhuspladsen. Efter morgenmad kommer man på en smuk tur rundt i Rødovre. Dette er helt gratis.

Skolekørsel   

Sidste år havde bestyrelsen under eventuelt en henvendelse vedrørende skolekørsel med lastbiler og busser. Formanden har derfor talt med politiet og Teknisk Forvaltning om det. Begge oplyser, at det ikke kan forbydes, uanset at der er tale om et stilleområde. Er det ikke fra politiets og forvaltningens side henstillet at der køres langsomt?

Den nye postlov

Fra 1. januar 2012 skal vores postkasser være placeret i skel ud mod offentlig vej. Vi har alle modtaget en rød folder, der beskriver dette. Samtidig er der en henvisning til en hjemmeside, der beskriver det endnu bedre. Der vil blive mulighed for dispensation, hvis man er dårligt gående. Der er for nylig lagt en vejledning ud på Rødovre Kommunes hjemmeside (www.rk.dk)

der forklarer, hvem og hvordan man kan søge om dispensation.

Vi har modtaget et brev fra Inger Hall. Inger har taget kontakt til et firma, som tilbyder salg og opsætning af postkasserne. Der vil efter generalforsamlingen være mulighed for at møde en repræsentant fra firmaet.

Skolestien

Bestyrelsen har modtaget et brev fra et medlem angående skolestien. Det drejer sig om, hvem der har pligt til at fjerne ukrudt fra arealet. Ukrudtet langs nordsiden af stien bliver ikke fjernet. Formanden har været en tur i Teknisk Forvaltning. Der oplyses det, at Rødovre Kommune har ansvaret for vedligeholdelsen af fliserne og belysningen, men at den enkelte ejer har pligt til at vedligeholde jordstykkerne ind til parcellerne. Formanden vil tage kontakt til den parcel, der ligger langs nordsiden af skolestien.

Beretningen affødte en diskussion om, hvorvidt forvaltningens oplysning betyder, at det også er kommunen, der har snerydningspligten. Formanden vil undersøge dette.

Affalshåndtering                

Vi har alle modtaget en grøn folder fra kommunen, der beskriver alt om affaldshåndtering. Bl.a. hvordan man sorterer sit affald, når man sætter det ud til afhentning. Hvis man går en tur i vores kvarter en tirsdag aften, kan man godt få en mistanke om, at ikke alle har læst folderen. Ud for nogle parceller er affaldet smidt ud helt usorteret. Det er ikke særligt venligt overfor skraldemændene, der skal afhente det.

Rotter

Problemet er her stadigvæk. Så husk at melde til teknisk forvaltning, hvis I observerer rotter.

Rødovre Kommunes hjemmeside

På Rødovre kommunes hjemmeside: www.rk.dk er der nu mulighed for at logge sig ind via nem-id. Her kan man læse alle de oplysninger kommunen har om en. Samtidig kan man afsende breve og lignende til behandling.

                                             

4. Regnskab og budget

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskab og budget, og Steen konstaterede på denne baggrund, at regnskabet var godkendt.

5. Indkomne forslag

De var rettidigt stillet to forslag.

Det første var et forslag om, at generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen, at bestyrelsen eller som minimum formanden, næstformanden og kassereren fremover underskriver årsregnskabet. Forslagsstilleren henviste til § 6, stk. 12 og § 7, stk. 4 i Love for Grundejerforeningen Nyskifte.

Bestyrelsen er ikke enig med forslagsstilleren i, at dette fremgår af lovene for foreningen, men havde ikke noget imod denne fremgangsmåde.

Der blev stemt om forslaget, der blev vedtaget.

Det andet var et forslag om, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at investere en større del af foreningens formue, så der opnås bedst mulig forrentning af den investerede kapital.

Der blev stemt om forslaget. Et flertal var imod forslaget, der således ikke blev vedtaget.

6. Valg ifølge lovene

På valg var kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Sus Vartou og Lisbeth Espensen blev genvalgt som hhv. kasser og bestyrelsesmedlem. Preben Meier Pedersen ønskede ikke genvalg og Frank Bendtsen blev derefter valgt som andet bestyrelsesmedlem. Geert E. Petersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant, og Steen Esbensen blev valgt som ny bestyrelsessuppleant. De to revisorer, Thorkild Meiner-Jensen og Ole Munk Møller, blev genvalgt. Endelig blev Vagn Skjøth genvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Under denne punkt kom man ind på:

  • Hvor man finder foreningens hjemmeside; formanden gjorde opmærksom på, at den er en del af grundejerforeningens logo: www.nyskifte.dk
  • Rensning af hundeskiltene; efter nogen snak – herunder oplysninger om at skiltene tidligere er blevet overmalet staks efter en rensning – blev det besluttet indtil videre ikke at foretage sig noget.
  • Et medlem følte sig generet af os fra en bestemt brændeovn i bebyggelsen. Formanden vil tage kontakt med det pågældende medlem og henstille at der anvendes tørt og godt brænde.
  • Der er nu 11husstande, der har ønsket at få indkaldelser til og referater fra generalforsamlingen elektronisk. Hvis der er flere, der ønsker dette, kan de lægge en oplysning om navn, adresse og mailadresse i Lisbeths postkasse, Nyskiftevej 37.
  • Hvad gør man, når man skal have skiftet tag på husene med 1. sal. Der var dels en erfaringsudveksling mellem det fremmødte medlem, der havde fået tilbud om udskiftning af taget, og andre der overvejede det. Dels var der en opfordring fra Carsten, Ejbyvej 148a til at melde sig på banen, hvis man boede i et to-etagers rækkehus, da man ville kunne gøre det billigere pr. parcel jo flere der var tale om.

Formanden takkede derefter for god ro og orden, og overlod scenen til en mand fra firmaet Stürm + Bøje. Han kom på et medlems opfordring og redegjorde for de nye postkasseregler og gav nogle tilbud dels på postkasser og postkassestativer, dels på opsætning af disse. Hvis man er interesseret kan man kontakte firmaet på tlf. 32126108

Som et medlem efterfølgende har gjort opmærksom på, sælges de samme postkasser flere steder og til forskellige priser, så det kan anbefales at undersøge markedet.

NB

I øvrigt kan bestyrelsen oplyse, at Jytte og Allan Hjorth, Nyskiftevej 46, desværre havde indbrud i weekenden 2.-3. april.

Indkaldelse til generalforsamling - 2011

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen *NYSKIFTE*

onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 i festsalen på Nyager skole, med dagsorden

ifølge lovene:

Dagsorden:     1. Valg af dirigent

                      2. Protokol

                      3. Beretning

                      4. Regnskab og budget

                      5. Indkomne forslag

                     

6. Valg ifølge lovene:

    a. kasserer

    b. 2 bestyrelsesmedlemmer

    d. 2 bestyrelsessuppleanter

    e. 2 revisorer

    f. 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Eventuelle  forslag skal være formanden i hænde i skriftlig form senest den 23. marts 2011.

p b v

Bent Jensen, formand

Ejbyvej 144

2610   Rødovre

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve