2012

Referat fra generalforsamling - 2012

Referat af generalforsamling onsdag den 14. marts 2012

 på Nyager skole

Formanden, Bent Jensen, bød velkommen og gik over til dagsordenen.

1 Valg af dirigent

Formanden foreslog - og forsamlingen godkendte – Thorkild Meiner-Jensen som dirigent. Thorkild konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt den 18. februar 2011, og dermed var indkaldt med lovligt varsel.

2. Protokol

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referatet fra sidste års generalforsamling. Thorkild konstaterede derfor, at referatet var godkendt.

3. Formandens beretning:

Generelt:                             Formanden bød velkommen - ikke mindst til de nye medlemmer.

.

Vandledningsbrud:             Der har været brud på 2 vandledninger (stikledninger) i år. I den forbindelse mindede formanden om, at medlemmerne selv har ansvaret for at tegne en forsikring, der dækker sådanne brud. Det blev endnu engang understreget, at det er forsikringsselskabet, der skal dække brud på stikledninger

                                           

Møde fællesorg.                 Motorvejsstøjen bliver drøftet på hvert møde i fællesorganisationen. De 10 mill. kr., der er bevilget til støjværn, rækker slet ikke til hele den manglende strækning. Formanden oplyste i den forbindelse, at han er trådt ud af forretningsudvalget.

Brændeovne:                      Det blev henstillet, at man skal være opmærksom på at fyre korrekt i pejse og brændeovne, da forkert brænde ikke alene er meget røgudviklende og ildelugtende, men også meget sundhedsfarligt.

Skatter:                               Formanden gjorde opmærksom på, at grundskylden i Rødovre Kommune ifølge Berlingske er steget med 25 % siden 2007, altså på 4 år. Huspriserne er i samme periode faldet med 18 %.

Den nye postlov                 Fra 1. januar 2012 har vores postkasser skullet være placeret i skellet ud mod offentlig vej. Formanden har med glæde bemærket, at næsten alle har nået at få deres postkasse på plads. Han mindede samtidig om, at der stadigvæk kan gives dispensation via sundhedscentret ved politistationen, hvis der er behov for det.

Ukrudt på skolestien          Formanden har gentagne gange - men forgæves -forsøgt at få kontakt med den pågældende beboer på Jølbyvej 11B.

Affalshåndtering:               Rødovre kommune skal være foregangskommune med hensyn til indsamling af affald. Formanden og bestyrelsesmedlem Frank Bendtsen har været til møde med teknisk forvaltning, hvor der blev orienteret om det nye system for affaldsindsamlingen i Rødovre. Efter tidsplanen skal der i løbet af 2012 informeres om ordningen og ske valg af haveaffaldsbeholder, i løbet af 1. kvartal 2013 ske uddeling af beholdere, hvorefter indsamlingen af den nye ordning starter fra 29. april 2013. Formanden oplyste i denne forbindelse at Morten Heegaard fra teknisk forvaltning i forlængelse af generalforsamlingen ville komme og orientere om det nye indsamlingssystem, og svare på eventuelle spørgsmål. Der kan desuden henvises til informationen herom på foreningens hjemmeside, www.nyskifte.dk, som også omtales nedenfor under eventuelt.

Rotter:                                Vi har stadig problemer med rotter. Formanden mindede om, at det skal meldes til teknisk forvaltning, hvis man observerer rotter.

Mailadresser:                      Bestyrelsen havde planer om at aflevere indkaldelser og referater pr. mail. Da der kun var 12 medlemmer, der havde oplyst mailadresser, er der også denne gang sendt mødeindkaldelse til generalforsamlingen ud på papir til alle. Formanden opfordrede flere til at oplyse mailadresse med henblik på at kunne modtage indkaldelser, referater mv. pr. mail

Efter beretningen blev der spurgt, hvordan bestyrelsen forholdt sig til eventuelle ønsker om opsætning af solfangere, vindmøller ol. Formanden svarede, at det i første omgang var et spørgsmål, som måtte rettes til teknisk forvaltning.

4. Regnskab og budget

På generalforsamlingen sidste år blev det foreslået, at man investerede en del af foreningens formue. Forslaget blev dengang nedstemt. Forslagsstilleren gentog sin ærgrelse over den manglende udnyttelse af investeringsmulighederne.

Der blev ligeledes spurgt, hvorfor udgifterne til bestyrelsesmøder i budgettet var steget fra 600 kr. til 1000 kr. Formanden kunne ikke umiddelbart forklare forskellen. Kassereren var på ferie og kunne derfor ikke spørges. Det oplystes imidlertid, at samtlige møder blev afholdt på skift hos medlemmerne.

Der var ikke i øvrigt spørgsmål til regnskab og budget, og Thorkild konstaterede derfor, at regnskabet var godkendt.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg ifølge lovene

På valg var formanden, 1 bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Formanden ønskede ikke genvalg. Der var ingen af bestyrelsesmedlemmerne, der havde et stort ønske om at påtage sig de opgaver, som formandsposten indebærer. De fremmødte medlemmer blev derfor opfordret til at melde sig, hvis de var interesserede i at påtage sig opgaven som formand. Der var ingen, der ønskede at melde sig og generalforsamlingen gav derpå bestyrelsen mandat til at konstituere sig.

Geert E. Petersen og Steen Esbensen blev genvalgt som bestyrelsessupleanter. De to revisorer, Thorkild Meiner-Jensen og Ole Munk Møller, blev genvalgt. Endelig blev Vagn Skjøth genvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Under denne punkt kom man ind på:

  • at Bo Gamba har sørget for at foreningen har fået en væsentligt forbedret interaktiv hjemmeside. Alle medlemmer (der ikke allerede har fået det pr. mail) vil få et login og en simpel kode. Hjemmesiden hedder stadig: www.nyskifte.dk og er bestemt et besøg værd! På den nye hjemmeside findes bl.a. vores love, ordensreglement og mødereferater fra tidligere generalforsamlinger tilbage til 2007. Det planlægges også bl.a. at lægge tegninger af kloak- og vandledninger og billeder ind. Gode ideer til brug af hjemmesiden modtages meget gerne. (I den forbindelse kan det også oplyses, at bestyrelsen planlægger at foreslå en dag efter påsken, hvor alle, der har lyst, kan deltage i et vejloppemarked).
  • flere medlemmer i den vestlige ende ad Nyskiftevej gjorde opmærksom på, at fortovsfliserne nogle steder ligger meget skævt. Teknisk forvaltning er kontaktet. I første omgang ville et af medlemmerne selv rykke forvaltningen.
  • spørgsmålet om, hvor meget der skal til for at ændre de eksisterende servitutter, bl.a. vedrørende facaderne (vinduer og farver på husene). Formanden oplyste - som tidligere, hvor dette spørgsmål er blevet stillet - at en ændring kræver en ny lokalplan. Man må bede et privat firma om at udarbejde ændringsforslaget (hvilket efter det oplyste vil kunne løbe op i 60-100.000 kr.), som skal forelægges for kommunalbestyrelsen, med risiko for at forslaget afvises.

.

Formanden takkede derefter for god ro og orden, og overlod ordet til Morten Heegaard fra Teknisk forvaltning, der fortalte om det nye system for affaldsindsamlingen i Rødovre. Der skal henvises til de oplysninger, der ligger i en pjece herom på foreningens hjemmeside. Dog skal det fremhæves at teknisk forvaltning gerne vil i dialog med blandt andet beboere i rækkehuse om en eventuel opsætning i ”affaldsøer”. I den forbindelse var man på generalforsamlingen inde på muligheden for at en af affaldsøerne evt. kunne ligge ved siden af købmanden, hvor der i dag er opstillet containere til glas og papir.

Indkaldelse til generalforsamling - 2012

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen *NYSKIFTE*

onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i teatersalen på Nyager skole, med dagsorden

ifølge lovene:

Dagsorden:   1. Valg af dirigent

                      2. Protokol

                      3. Beretning

                      4. Regnskab og budget

                      5. Indkomne forslag

                     

6. Valg ifølge lovene:

    a. formand

    b. 1 bestyrelsesmedlem  

    d. 2 bestyrelsessuppleanter

    e. 2 revisorer

    f. 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde i skriftlig form senest den 7. marts 2012.

p b v

Bent Jensen, formand

Ejbyvej 144

2610   Rødovre

NB. Der vil efter mødet være mulighed for at møde Thomas Jørgensen fra Teknisk forvaltning,

der vil fortælle om den nye affaldsordning, der træder i kraft april 2013.

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve