2013

Referat fra Generalforsamling - 2013

Referat fra generalforsamling onsdag den 20. marts 2013

på Nyager skole

 

Formanden, Bo Gamba, bød velkommen og glædede sig over, at så mange var mødt frem (trods vejret) og gik derefter over til dagsordenen.

1 Valg af dirigent

Formanden foreslog - og forsamlingen godkendte – Steen Petersen som dirigent. Steen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt den 24. februar 2013, og dermed var indkaldt med lovligt varsel.

2. Protokol

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referatet fra sidste års generalforsamling. Sten konstaterede derfor, at referatet var godkendt.

3. Formandens beretning:

Mødeindkaldelser:              Der er for første gang udsendt indkaldelser til generalforsamlingen elektronisk til de - heldigvis efterhånden pænt mange - der har opgivet mailadresser. Kun de øvrige har modtaget en papirudgave af mødeindkaldelserne. Det håber bestyrelsen har fungeret tilfredsstillende. Man skal være opmærksom på, at det er vigtigt at huske at orientere foreningen, hvis man skifter e-mailadresse.

Hussalg:                              3 af medlemmernes huse har skiftet ejer i det forløbne år, og der har været et par anmodninger om oplysninger fra ejendomsmæglere/advokater – henvendelser, der hver gang betyder at foreningen bliver 500 kr. rigere.

                                           

Affaldshåndtering:             Bestyrelsens formand - og webmaster - opfordrede sidste år til at bruge den interaktive hjemmeside www.nyskifte.dk til dels at orientere sig om ordningen, dels at tilkendegive, om man eventuelt ønsker at gå sammen med andre om affaldsløsninger, så ikke alle behøver at have tre affaldsbeholdere stående. Det er der indtil nu ingen, der har benyttet sig af. I den forbindelse blev det desuden oplyst, at bestyrelsen er blevet spurgt, hvilke muligheder der er for fortsat at benytte de affaldscontainere, der på nuværende tidspunkt er opstillet ved købmanden og for på den måde at reducere antallet af containere på de enkelte parceller. Det spørgsmål har bestyrelsen stillet videre til teknisk forvaltning, der har svaret, at en sådan løsning ikke er mulig, da øen ved købmanden bliver nedlagt fordi vores grundejerforening ligger i et område med udelukkende villaer og rækkehuse. Ideen er netop, at hver enkelt parcel klarer sit eget affald, dog med mulighed for at naboer deles om nogle af beholderne. 

Hjemmesiden:                     Hvis man har ideer eller informationer, man gerne vil dele med Nyskiftes øvrige medlemmer, er man velkommen til at kontakte webmasteren, der så vil lægge det ind på hjemmesiden. Mangler man brugernavn, kontakter man ligeledes webmasteren på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf.nr. 61 60 10 00.

Renoverings af Løren-

skogvej                               Som en rigtig god nyhed blev det oplyst, at Rødovre Kommune har afsat midler til i år at renovere Lørenskogvej. To bestyrelsesmedlemmer fra Nyskifte, samt medlemmer fra foreningerne Lørenskog og Hjortevænget har i februar deltaget i et første møde i Teknisk Forvaltning, hvor forvaltningen orienterede om projektet og ønskede en umiddelbar tilbagemelding om de helt overordnede tanker i projektet, og i det hele taget om foreningernes ønsker i den sammenhæng. Det overordnede mål med renoveringen er at skabe en forbedret vej med trygge omgivelser, som gør vejen mere attraktiv, men samtidig begrænser gennemkørende trafik. Der vil samtidig blive indarbejdet klimaløsninger i vejen i form af nedsivning af overfladevand fra vejarealet. En mulig løsning – som alle tre grundejerforeninger var positive overfor – var en model med en indsnævring af vejen, fortov kun i den side af vejen, hvor vejbelysningen står, og et bredt grønt areal langs med vejen med regnbede til håndtering af overfladevand.

4. Regnskab og budget

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskab og budget. Steen konstaterede derfor, at regnskabet var godkendt.

 

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg ifølge lovene

På valg var kasserer (Sus Vartou), næstformand (Lisbeth Espensen), et bestyrelsesmedlem (Frank Bendtsen), to bestyrelsessuppleanter (Geert E. Petersen og Steen Esbensen), to revisorer (en ny efter Thorkild Meiner-Jensens død) og Ole Munk Møller), og en revisorsuppleant (Vagn Skjøth).

Sus Vartou ønskede ikke genvalg. Elisabeth Nielsen, Nyskiftevej 38, blev valgt som kasserer.

Geert E. Petersen og Steen Esbensen blev genvalgt som bestyrelsessupleanter. Ole Munk Møller blev genvalgt som revisor, og som ny revisor valgtes Sus Vartou. Endelig blev Vagn Skjøth genvalgt som revisorsuppleant.

 

7. Eventuelt

Under denne punkt var der en række indlæg om rotter. Flere medlemmer har set rotter i haven, og et medlem på Nyskiftevej oplyste, at de har rotter oppe under taget. Det aftaltes derfor, at bestyrelsen indtrængende henstillede til alle medlemmer 1) ikke at fodre fuglene, 2) at være meget opmærksom på brud på kloakker, da det er derfra rotterne kommer op i haverne og 3) selvom man ikke ser dem, at være opmærksom på spor efter dem, som fx huller og gravegange. Man skal desuden være opmærksom på, at det skal meldes til teknisk forvaltning, hvis man observerer rotter.

Formanden takkede derefter for god ro og orden.

Indkaldelse til generalforsamling - 2013

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Nyskifte onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00 i teatersalen på Nyager skole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Protokol

3. Beretning

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Valg ifølge lovene:

  a. Kasserer - (Sus genopstiller ikke)

  b. 2 bestyrelsesmedlemmer – (Lisbeth og Skipper genopstiller)

  c. 2 bestyrelsessuppleanter

  d. 2 revisorer

  e. 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde i skriftlig form senest den 8. marts 2013.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve