Referat fra Generalforsamling - 2014

Referat fra generalforsamling onsdag den 9. april 2014

på Nyager skole

 

Formanden, Bo Gamba, bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen.

1 Valg af dirigent

Formanden foreslog - og forsamlingen godkendte – Bent Jensen som dirigent. Bent konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt den 18. marts, og dermed var indkaldt med lovligt varsel - om end ikke, som efter vedtægterne, i marts måned på grund af problemer med at booke salen.

2. Protokol

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referatet fra sidste års generalforsamling. Bent konstaterede derfor, at referatet var godkendt.

3. Formandens beretning:

Udvidet renovering af

Lørenskogvej                      Som en rigtig god nyhed oplyste Bo, at Rødovre Kommune har afsat midler til at renovere Nyskiftevej. Foreløbigt gælder det den vestlige del, altså mellem Lørenskogvej og Nørregårdsvej, herunder renovering af vendepladsen. Rødovre Kommune vil ret sikkert medtage den vestlige del i renoveringen. Dette er dog ikke endeligt besluttet. Arbejdes planlægges påbegyndt i august i år og er pt. i udbud.

                                            Bo svarede i denne forbindelse kort på nogle spørgsmål vedrørende vejforholdene. Det første vedrørte en udkørsel til Ejbyvej, der var for stejl. Bo gjorde opmærksom på at pågældende skulle kontakte Teknisk forvaltning, der normalt reagerer hurtigt på sådanne henvendelser. Det andet vedrørte bl.a. parkering på en af stierne ud mod Lørenskogvej. Bo gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at der er en verserende sag herom i kommunen.

Hussalg:                              5 af foreningens huse er solgt i det forløbne år. I 3 tilfælde er der anmodet om oplysninger fra ejendomsmæglere/advokater – henvendelser, der har givet Nyskifte 1.500 kr.

                                           

Hjemmesiden:                     Da et medlem var usikker på, hvordan oplysningen i nyhedsbrevet af 8. juli 2013 om grundejerforeningens hjemmeside skulle forstås, og undrede sig over, at man skulle kontakte Bo Gamba’s mailadresse, forklarede Bo, at der ligger oplysninger på Nyskiftes hjemmeside, som kun kan ses af medlemmerne. Formålet med at kontakte Bo er således, at han med sin anden kasket på – nemlig som webmaster – da vil kunne udlevere et login, så man som medlem i Grundejerforeningen kan gå på hjemmesiden og hente diverse informationer frem, herunder referater fra generalforsamlinger tilbage i tiden.

4. Regnskab og budget

Der blev spurgt til, hvad der lå i ”Skyldig omkostning”. Elisabeth forklarede, at hun først i januar blev informeret om foreningens praksis, hvorefter medlemmerne i bestyrelsen fik et honorar i december måned. Dette beløb blev således først udbetalt i 2014 og står derfor som en skyldig omkostning i 2013.

I forbindelse med regnskabet blev det spurgt, om man skulle overveje hvor stor opsparingen skal være. Bent oplyste i den forbindelse, som tidligere formand, at han kunne huske at man tidligere havde haft et kontingentfrit år og i den forbindelse kom til at mangle penge. Det blev hertil af andre medlemmer bemærket, at der er tale om et meget lavt kontingent.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg ifølge lovene

På valg var formanden (Bo Gamba), et bestyrelsesmedlem (Bent Jensen), to bestyrelsessuppleanter (Geert E. Petersen og Steen Esbensen), to revisorer (Ole Munk Møller og Sus Vartou), og en revisorsuppleant (Vagn Skjøth).

Bo Gamba gav – igen i år – udtryk for at han ikke havde noget ønske om at fortsætte som formand, men gerne ville fortsætte i bestyrelsen, hvis der ikke var andre, der ville melde sig til posten som formand. Da det ikke var tilfældet, foreslog Bo, at bestyrelsen i lighed med forrige år fik generalforsamlingens mandat til at konstituerer sig selv. Generalforsamlingen gav bestyrelsen dette mandat.

Bent Jensen ville ikke fortsætte i bestyrelsen, da hans hus er til salg. Generalforsamlingen valgte Michael Nielsen til nyt bestyrelsesmedlem.

Som to nye bestyrelsesmedlemssuppleanter valgtes Nick Madsen og Joan Mittet.

Revisorerne (Ole Munk Møller og Sus Vartou), revisorsuppleanten (Vagn Skjøth) genvalgtes.

 

7. Eventuelt

Under dette punkt var der en række indlæg om de krav, der er i deklarationerne til husenes ensartethed, og om hvilke muligheder, der er for at justere på disse. Som flere anførte, så er der fx krav, der for længst er blevet tilsidesat/forældede (såsom blå sternbrædder). Det blev ligeledes anført, at der er en række forskellige omstændigheder, der vanskeliggør ensartetheden. Således ændrer udbuddet af materialer sig over tid. Og farven på tagene på bl.a. de lave huse afhænger af størrelsen på bølgerne, der igen afhænger af, om man er en sammenhængende række, der kan blive enige om at skifte tag samtidig. Endelig er der i dag langt større fokus på miljøforbedringsløsninger, end da vedtægterne blev udformet.

Konklusionen blev, at der var generel enighed om, at undersøge mulighederne for i højere grad at bringe deklarationerne (eller fortolkningen heraf) i overensstemmelse med virkeligheden, som den ser ud i dag. Bestyrelsen vil gå videre med dette, og overvejer at nedsætte en arbejdsgruppe, der tager sig af denne opgave. Medlemmerne vil få nærmere oplysninger herom.

Formanden takkede derefter for god ro og orden.

 

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve