2015

Indkaldelse til generalforsamling - 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen NYSKIFTE

tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i teatersalen på Nyager skole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Protokol

3. Beretning

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

                 a. Ændringsforslag til vedtægterne

b. Fremlæggelse fra arbejdsgruppen

6. Valg ifølge lovene:

                 a. Kasserer

                 b. 2 bestyrelsesmedlemmer

                 c. 2 bestyrelsessuppleanter

                 d. 2 revisorer

                 e. 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt - Vær opmærksom på at der ikke kan vedtages noget under dette punkt. 

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde skriftligt senest den 10. marts 2015.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling - 2015

Referat fra generalforsamling onsdag den 17. marts 2015 på Nyager skole

 

Formanden, Bo Gamba, bød velkommen og gik derefter over til dagsordenen.

1 Valg af dirigent

Formanden spurgte, om der var nogen blandt de fremmødte, der ville påtage sig opgaven som dirigent. Helle Nielsen tilbød at påtage sig opgaven som dirigent, og blev valgt. Helle konstaterede at generalforsamlingen på grund af tekniske problemer var blevet indkaldt en dag for sent i forhold til vedtægterne. Generalforsamlingen accepterede imidlertid indkaldelsen, og mødet kunne derfor fortsætte.

2. Protokol

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til referatet fra sidste års generalforsamling. Dirigenten konstaterede derfor, at referatet var godkendt.

3. Formandens beretning:

Renovering af

Lørenskogvej og

Nyskiftevej                         Formanden konstaterede, at renoveringen af Lørenskogvej og Nyskiftevej nu var helt tilendebragt.

Han glædede sig over det flotte resultat, og gav uden tvivl udtryk for mange medlemmers tanker, da han sagde, at han glædede sig til at se de nye træer på Lørenskogvej springe ud her til foråret.

                                           

Formanden gav i den forbindelse udtryk for, at ikke kun var resultatet godt, men også den måde, renoveringen var håndteret på, såvel af kommunens, som de anvendte firmaers folk. Bestyrelsen har derfor på grundejerforeningens vegne rost kommunen herfor.

                                           

Hussalg:                              Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling modtaget 6 forespørgsler i forbindelse med salg af husene, der hver har givet foreningen en indtægt på 500 kr.

                                           

Ny formand:                       Formanden oplyste, at han (som også oplyst i det udsendte brev af 11. marts 2015) ønskede at trække sig som formand og håbede at andre ville melde sig og gøre et arbejde for foreningen.

 

4. Regnskab og budgetforslag

Kassereren, Elisabeth, gennemgik det med mødeindkaldelse og dagsorden udsendte regnskab.

Det blev spurgt, hvorfor udgifterne til telefonudgifter var så høje. Kassereren oplyste, at de ikke var højere end sidste år, men at hun i år havde samlet udgifter til telefongodtgørelse og til gaver og repræsentation under posten ”Telefongodtgørelse”.

Det blev desuden spurgt, hvorfor det udsendte regnskab ikke var underskrevet før udsendelsen med mødeindkaldelse og dagsorden. Kassereren oplyste, at hun havde fået underskrifterne efterfølgende, og at det underskrevne regnskab lå fremme under generalforsamlingen og kunne beses, hvis nogen ønskede det.

Kassereren gennemgik budgetforslaget.

Dirigenten konstaterede herefter at regnskabet kunne godkendes.

5. Indkomne forslag

a. Ændringsforslag til vedtægterne

Med mødeindkaldelsen udsendte bestyrelsen et forslag til ændring af de første 7 pkt. under § 6 i vedtægterne.

Forslaget giver den på generalforsamlingen valgte bestyrelse mandat til selv at konstituere sig hurtigst muligt efter generalforsamlingen og derefter orientere medlemmerne om resultatet i referatet fra generalforsamlingen og på foreningen hjemmeside, www.nyskifte.dk

Begrundelsen for ændringsforslaget er, at det i de seneste år har været vanskeligt at finde medlemmer, der ville påtage sig forpligtelser i grundejerforeningsarbejdet, herunder påtage sig de opgaver, der ligger i posten som formand.

Generalforsamlingen bakkede generelt op om forslaget, men der var nogle drøftelser om formuleringerne i dele af de relevante 7 pkt. i § 6. Og også til dels om konstruktionen, da bl.a. et medlem syntes, at man lige så godt kunne tage skridtet fuldt ud, således at generalforsamlingen vagte 6 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerede sig selv.

Der blev herefter enighed om følgende formulering af de første 7 pkt. i § 6 i vedtægterne:

”Foreningens bestyrelse består af en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsens medlemmer fungerer to år ad gangen, men genvalg kan finde sted. Ingen kan dog vælges eller genvælges uden at være til stede, eller forinden skriftligt at have givet sit tilsagn hertil. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde. Resultatet af konstitueringen offentliggøres i referatet fra generalforsamlingsmødet, herunder på foreningens hjemmeside www.nyskifte.dk

På generalforsamlingen i lige år afgår formanden og et bestyrelsesmedlem og i ulige år afgår kassereren og de øvrige to bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges hvert år. Hvert år vælges desuden to revisorer og en revisorsuppleant.”

Bestyrelsen vil sørge for at udsende ”Love for grundejerforeningen ”Nyskifte”, hvor vedtægtsændringen er indskrevet og med en dato for denne seneste vedtægtsændring.

b. Fremlæggelse fra arbejdsgruppen

Joan Mittet oplyste om arbejdet i arbejdsgruppen der ser på deklarationerne vedrørende husenes ensartethed og mulighederne for at ændre disse:

”Gruppen består af Gitte Posgaard, Ejbyvej 171 b, Gitte Linder, Nyskiftevej 20, Geert Petersen, Nyskiftevej 14 og Joan Mittet, Nyskiftevej 18. Vi startede med at kigge på servitutterne, som vi allerede havde, men fandt ud af, at vi manglede nogle. Vi er ved at skaffe de sidste fra Teknisk Forvaltning. Vi har fundet ud af, at der er mange forskellige meninger om de forskellige servitutter, men indtil videre, så prøver vi at få et overblik over dem der er. Derefter vil vi arrangere et møde med Teknisk Forvaltning for at høre, om mulighederne for at få tingene ændret. Vi vil også tale med dem om mulighederne for solceller på tagene samt andre tiltag for at fremtidssikre vores boliger.”

Formanden takkede for udvalgets arbejde indtil nu, og opfordrede i øvrigt interesserede i at deltage i udvalgsarbejdet. Et medlem meldte sig herefter som interesseret og ville kontakte Joan herom.

6. Valg ifølge lovene

På valg var kassereren (Elisabeth Nielsen) to bestyrelsesmedlemmer (Lisbeth Espensen og Frank Bendtsen), to bestyrelsessuppleanter (Nick Madsen og Joan Mittet), to revisorer (Ole Munk Møller og Sus Vartou), og en revisorsuppleant (Vagn Skjøth).

Som nævnt under formandens beretning ønskede formanden ikke at fortsætte hverken som formand eller i bestyrelsen i øvrigt.

Elisabeth Nielsen og Lisbeth Espensen blev genvalgt som hhv. kasserer og bestyrelsesmedlem.

I stedet for Bo Gamba, og Frank Bendtsen, der ikke modtog genvalg, opstillede og valgtes hhv. Dorthe Hillebrandt og René Clausen, som nye bestyrelsesmedlemmer.

Joan Mittet blev genvalgt som bestyrelsesmedlemssuppleant. Desuden stillede Stella Larsen op og blev valgt som ny bestyrelsesmedlemssupleant.

Revisorer Sus Vartou genvalgtes (Sus var ikke til stede men havde afleveret en fuldmagt til bestyrelsen) og som ny revisor i stedet for Ole Munk Møller valgtes Geert E. Petersen. Revisorsuppleant (Vagn Skjøth) genvalgtes.

 

7. Eventuelt

Et medlem på Ejbyvej (med et af de lave huse) oplyste, at han havde fået termofotograferet sit hus og at fotograferingen viste stor varmeudstrømning ved soklen.

Et andet medlem nævnte, at det var vigtigt at jord og fliser ikke kom til at ligge højere end soklen. Et tredje medlem fortalte, at de på grund af vand og fugt under nogle af gulvene havde været nødt til at skifte gulvene helt ud.

Bo opfordrede i denne forbindelse medlemmerne i grundejerforeningen til at ”dele” sådanne erfaringer på hjemmesiden.

Dirigenten orienterede om 12 ejendomme på Ejbyvej havde delt udgifterne til at få sat en rottespærre nedsat i kloakken på Ejbyvej 160A, dækkende hele hovedkloakken på stien fra 160A til 172A. Levering og montering af denne rottespærre kostede 9.625 kr. Hver af de 12 husstande har således betalt 800 kr. Det var Rødovre Kloakservice (Rørgangen 4 i Karlslunde, tlf. 36 41 50 46) der leverede den monterede spærre.

Også på dette møde måtte flere have luft for frustrationer over de hundeluftere, der åbenbart har meget svært ved at huske at samle op efter hundene. Ikke mindst på stierne langs med, og ned mellem husene.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet under dette punkt erklærede dirigenten mødet for afsluttet, og takkede for god ro og orden.

Supplerende om bestyrelsens efterfølgende valg af formand:

Det kan oplyses, at bestyrelsen på sit første møde efter generalforsamlingen valgte Dorthe Hillebrandt, Ejbyvej 19, som formand.

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve