2016

Referat fra Generalforsamling - 2016

Referat af Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2016 på Nyager Skole

Formanden Dorte Hildebrandt bød velkommen og gik over til dagsordenen.

 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Mogens Bugge som dirigent, og forsamlingen godkendte forslaget. Mogens konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt d. 21. februar 2016 og dermed var indkaldt med lovlig varsel.

 1. Protokol

Det blev konstateret, at referatet fra 2015 ikke lå på vores hjemmeside. Bestyrelsen vil sørge for, at både referatet fra 2015 og dette referat kommer på hjemmesiden. Der var ellers ingen kommentarer, og Mogens konstaterede derfor, at referatet var godkendt.

 1. Formandens beretning

Generelt :              Formanden bød velkommen og bød nye medlemmer velkommen. Derefter takkede Dorte resten af bestyrelsen for et godt samarbejde og mange livlige diskussioner ved vores bestyrelsesmøder.

Arbejdsgruppe:     Arbejdsgruppen, der arbejder på en fornyelse foreningens deklarationer, har udarbejdet nogle nye forslag, og bestyrelsen og arbejdsgruppen har holdt flere møder. Joan vil senere fortælle mere om emnet.

Rotter :                  Desværre har mange beboere været meget plaget af rotter, der er kommet ind i husene via lofter og krybekældre. Flere beboere har selv sat rottespærrer op, men bestyrelsen vil foreslå, at vi i foreningen løser problemet fælles, og Michael vil fortælle om bestyrelsens forslag senere.

SAGIR :                  Lisbeth og Dorte har været til møde med Sammenslutningen af grundejerforeningen i Rødovre (SAGIR), hvor man bl.a. drøftede affaldsordningen i Rødovre. 85% af Rødovres beboere var tilfredse med affaldsordningen. Man fortalte om, at grundejerne har mulighed for at dele beholdere med hinanden. Den enkelte grundejer skal blot kontakte Teknisk Forvaltning, således af forvaltningen kan få registreret, hvor de delte beholdere er placeret.

                              Der har været problemer med lågene på containerne, så alle låg vil blive udskiftet i løbet af 2016.

                              Der har været et ønske om en ekstra container til pap. Som det er nu skal ren pap sættes til storskrald, og snavset pap som mælkekartoner og pizzabakker skal bortskaffes i restskrald. I takt med at ønsket om genanvendelse vinder frem, arbejdes der på en mulighed for denne ekstra pap-container til al pap. Ordningen kræver dog en politisk beslutning i Rødovre Kommune.

                              Den 17. april fra kl. 10 – 12 er der ”Ren dag” i Rødovre Kommune. Vi i bestyrelsen foreslår, at alle i foreningen deltager i dette, hvor vi sammen rydder op på stierne. Dette vil være en god mulighed for, at vi kan lære hinanden lidt at kende. Dagen vil afsluttes med kaffe og kage.

 1. Regnskab og budget

Der blev spurgt om, hvad udgiften ”gaver og repræsentation” er. Bestyrelsen fortalte, at gaver og repræsentation samt telefongodtgørelse tilfalder bestyrelsen, der hver får 850 kr. i dec. måned. Man er altid velkommen til at kontakte kasserer Elisabeth, hvis man har spørgsmål til regnskabet. Der var dog ikke andre spørgsmål til regnskabet, og Mogens konstaterede derfor, at regnskabet var godkendt. Budgettet blev også godkendt, selvom der senere på mødet ville komme forslag til ændring af budgettet.

 1. Indkomne forslag
  1. Mogens konstaterede, at indkomne forslag var indkommet med lovlig varsel.

Bestyrelsen var kommet med følgende forslag :

 1. Opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer via Grundejerforeningen.

Michael fra bestyrelsen fortalte, at flere beboere har haft besøg af rotter. Bestyrelsen ser det som et fælles problem, da vi alle kan risikere at få besøg af rotter. Efter møde med kommunen, havde bestyrelsen fundet ud af, at vi har 6 tilslutninger i foreningen. 3 er allerede ordnet med rottespærrer. Kommunen anbefaler, at vi får yderligere 3 rottespærrer sat op, så vi i alt har 6 rottespærrer i foreningen. Vi har indhentet flere tilbud, da tingene ændrede sig hen af vejen. Fra bestyrelsen foreslår vi, at vi sætter 3 rottespærrer op, så alle 6 tilslutninger får rottespærrer. Hvis vi sætter disse rottespærrer op, så vil kommunen sørge for, at vi får sat elektroniske wise traps op. Normalt er det kun rottebekæmpelse over jorden der er kommunens problem, mens det under jorden er vores problem. Men hvis vi sætter rottespærrer op, så vil kommunen sørge for at sætte elektroniske wise traps op. Opsætningen af rottespærrer betyder, at vi får en kontingentforhøjelse på 300,- i de næste 2 år, så vi kommer til at betale kr. 400,- i 2016 + 2017. Derefter falder kontingentet til kr. 200,- så vi stadig har et ekstra beløb til at vedligeholde rottespærrerne. De 3 rottespærrer, som beboere selv har bekostet, skal også dækkes af foreningen, så beboerne, der har dækket omkostningerne, vil få disse refunderet.

Der var kommet forslag fra Uffe Schmidt, Nyskiftevej 39, hvori Uffe foreslog, at bestyrelsen skulle træffe beslutning med henblik på at bekæmpe rotter. Derfor er ovenstående forslag også fremlagt.

Der var lang debat om forslaget med fælles rottespærrer, og der var mange indlæg. Bl.a. spurgte en beboer, om vi ikke samtidig kunne få fotograferet vores kloakker for at få dem tjekket for brud. Men dette vil være en meget dyr løsning. En anden beboer fortalte, at de har haft 3 brud på deres kloaksystem.

Der blev spurgt, om vi så samtidig skal tjekke vores kloaksystem for brud, men det er en meget dyr løsning. En beboer fortalte, at de har haft 3 brud på deres kloaksystem. Der blev spurgt, om det var et krav fra kommunen, at vi sætter 3 ekstra rottespærrer op for at de vil sætte elektroniske wise traps op, og bestyrelsen fortalte, at det er et krav. En beboer fortalte, at de har haft rotter i udluftningskanalen. Rotterne havde fået adgang, da de havde fået lavet tag. De havde fanget 8 rotter. Der blev spurgt, om man vidste noget om, at andre grundejerforeninger i området har samme problem. Der blev svaret, at man ved, at der også er sat rottespærrer op på Kamstrupvej.

Brian foreslog, at vi først stemte om, at grundejerforeningen står for rottespærrer. Og derefter stemte om økonomien, hvilket man så besluttede.

Grundejerforeningen står for rottespærrer: vedtaget med stort flertal (ved håndsoprækning)

Kontingentforhøjelse: vedtaget med stort flertal (ved håndsoprækning)

Forslaget fra Brian, Nyskiftevej 17 om at bruge egenkapitalen på kr. 25.000,- til rottebekæmpelse blev der ikke stemt om, da kasserer Elisabeth fortalte, at vi som forening bliver nødt til at have noget kapital at gøre godt med, hvis der sker brud på kloakken i områder, som foreningen står for.

Forslag fra Rita Bugge, Ejbyvej 166B , som foreslog, at bestyrelsen skal henvende sig til de beboere, der ikke overholder foreningens love som f.eks vedligeholdelse af stisystemerne og de som har høje træer i forhaverne. Dette emne var der meget debat om.

Bestyrelsen fortalte, at de ikke har lyst til at gå ud og være politibetjente i foreningen. Så talte vi om, at der kunne rekvireres en gartner. Problemet med det er, at grundejerforeningen kommer til at betale, hvis beboeren nægter at betale. Der var også debat om, hvor forhaven er, for i lovene står der, at det er i forhaven, at vi ikke må have træer, der er over 4 m. Vi blev alle enige om, at man må tale sammen grundejerne i mellem og fortælle, hvis naboen har et træ, der generer for solen, eller hvis der er andre sager, som man bliver generet af. Så må vi henstille til, at vi alle viser hensyn til hinanden, så her er rart at bo.

Der blev også spurgt om, hvem der har påtaleret overfor folk der maler deres hus i en anden farve. Igen måttet bestyrelsen fortælle, at vi har ikke tænkt os at stemme dørklokker.

b. Referat fra arbejdsgruppen

Joan fortalte, at man har set alle de deklarationer igennem, som Rødovre Kommune udleverede. Så har gruppen udarbejdet nogle nye deklarationer, som vi har præsenteret for Bestyrelsen. Der har været mange diskussioner, og der er stadig ikke hel enighed. Vi er blevet enige om at arrangere et møde med kommunen, fordi der er nogle punkter, som vi gerne vil drøfte, inden vi kan fremlægge disse nye deklarationer til hele grundejerforeningen. Vi arbejder videre på sagen. Vi kan løfte sløret for, at i de nye deklarationer, vil der blive nævnt træer, som skal have en vis højde, og ikke noget om, hvor de står i haverne.

 1. Valg ifølge lovene :

På valg var formanden, 1 bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

Følgende blev valgt :

 1. Formand : Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19
 2. Bestyrelsesmedlemmer : Michael Kvist Nielsen, Nyskiftevej 38,

                                             Rene Clausen, Ejbyvej 172A

 1. 2 bestyrelsessuppleanter : Stella Larsen, Nyskiftevej 36, Joan Mittet, Nyskiftevej 18
 2. 1 revisor Helen Clausen, Ejbyvej 172A + Geert E. Petersen, Nyskiftevej 14
 3. Revisorsuppleant : Rita Bugge Jensen, Ejbyvej 166B
 1. Under eventuelt fortalte Elisabeth, at grundejerforeningen har fået et tilbud fra Sadolin, hvor vi får 15% / 25 % på malervarer, facademaling osv. Se vedlagte tilbud.

Derefter takkede formanden for god ro og orden, og mødet blev hævet.

Indkaldelse til generalforsamling - 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen NYSKIFTE
onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 i teatersalen på Nyager skole.

Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
    a. Indkomne forslag
    Bestyrelsen foreslår :
1.    opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer via grundejerforeningen
2.    en forhøjelse af medlemskontingentet
b. Referat fra arbejdsgruppen
6. Valg ifølge lovene:
      a. Formand
     b. 1 bestyrelsesmedlem
      c. 2 bestyrelsessuppleanter
      d. 2 revisorer
      e. 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt - Vær opmærksom på at der ikke kan vedtages noget under dette punkt.
 
Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde skriftligt senest onsdag den 9. marts 2016.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve