2017

Referat fra Generalforsamling - 2017

Referat af Generalforsamling onsdag d. 15. marts 2017 på Nyager Skole

Formanden, Dorte Hildebrandt, bød velkommen og gik over til dagsordenen.

1.    Valg af dirigent
Formanden foreslog Brian Sonne-Schmidt, som dirigent, og forsamlingen godkendte forslaget. Brian konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt d. 12. februar 2017, og dermed var indkaldt i overensstemmelse med lovene for Nyskifte.

2.    Protokol
Dirigenten konstaterede, at referatet fra generalforsamlingen fra 2016 kunne godkendes.

3.    Formandens beretning
Generelt :    Formanden bød velkommen til de fremmødte og takkede den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde på de forholdsvis mange møder bestyrelsen havde holdt siden sidste generalforsamling.

Rotter: Der er nu rottespærrere fordelt over hele bebyggelse, og vi håber dermed at have reduceret problemet væsentligt. De foreløbige oplysninger vi har, tyder på, at det er tilfældet. Et papir med information om rottespærrernes placering i bebyggelsen kan ses på Nyskiftes  hjemmeside, www.nyskifte.dk, under ”For medlemmer”/”div.informationer”.

Arbejdsweekend d. 23. april kl. 10 gentager vi successen fra vores lokale ”ren dag” sidste år, hvor vi sammen fik sat lidt skik på fællesarealerne. På hjemmesiden kan man under ”For medlemmer”/”Nyheds arkiv” se oplysninger og stemningsbilleder fra ren dag 2016. Der udsendes yderligere information om dette arrangement.
Høje træer:    Der blev gjort opmærksom på, at eventuelle skader på grund af høje træer, der vælter ind i nabohaver, er ansvarspådragende, og ikke nødvendigvis dækket af skadevolderens forsikring.

Omskrivning af direktivet: Bestyrelsen er næsten i mål med dette arbejde, men mangler et møde med Rødovre kommune. Et møde, som formanden forgæves har rykket kommunen for adskillige gange. Der kan blive tale om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter mødet med kommunen.

SAGIR: Lisbeth og Dorte var igen i år til møde med Sammenslutningen af grundejerforeningen i Rødovre (SAGIR), hvor en række emner blev drøftet. Emner som støjskærme ved motorvejen og reetablering af ødelagte fortove ved nybyggeri fyldte en del. Den afgående formand henstillede, at de enkelte grundejerforeninger gjorde medlemmerne opmærksom på, at SAGIR har indgået aftaler med en række lokalt forankrede firmaer, som man derfor opfordrer til at bruge. Disse firmaer fremgår af SAGIRs hjemmeside (www.sagir.dk se under ”Samarbejdspartnere”). Endelig blev Nyskiftes formand valgt som formand for SAGIR.

Hjemmesiden: Vær opmærksom på Nyskiftes hjemmeside www.nyskifte.dk der giver mange nyttige oplysninger for medlemmerne, herunder f.eks. om den aftale med Flügger der giver 20 % rabat på maling. Rabatkode og farvekoden på den røde facademaling findes på hjemmesiden under ”For medlemmer”/”Div. informationer”.

4.    Regnskab og budget  
Elisabeth gjorde rede for regnskabet, herunder for at det, der tidligere var rubriceret som udgift til ”Telefongodtgørelse” og ”Gaver-repræsentation” nu er rubriceret som ”Bestyrelseshonorar”, da det er det det er, og hele tiden har været. Elisabeth oplyste ligeledes, at udgiften under ”Inkasso advokaterne” skyldtes, at to medlemmer trods rykkere ikke havde betalt medlemskontingentet til tiden, og at det i bestyrelsen er besluttet at følge reglerne og sende sådanne sager til inddrivelse ved en inkassosag.
Endelig gjorde Elisabeth opmærksom på den største udgift i regnskabet, som dækker opsætning og vedligeholdelse af rottespærrere.

Såvel regnskabet, som budgettet blev godkendt.

5.    Indkomne forslag
Under indkomne forslag blev punktet ”Nyt fra arbejdsgruppen” behandlet.
Joan oplyste, at man i arbejdsgruppen var enige om et udkast til nye deklarationer, men at bestyrelsen ønskede at drøfte udkastet med kommunen, før det blev lagt frem på en generalforsamling. Dette ud fra den betragtning, at der ikke er nogen grund til at drøfte løsninger, som alligevel ikke kan accepteres i kommunen.
På baggrund af et medlems ønske om lidt mere konkrete oplysninger om ændringsforslagene, nævnte Joan farverne på facaderne, og det at få bragt teksten i overensstemmelse med et nutidigt sprog og indhold, således, at man f.eks. skriver, at "der må holdes høns på matriklen, hvis "Regulativet for Hønsehold" fra Rødovre Kommune overholdes i stedet for som tidligere… "ligesom der hverken må holdes høns, duer, svin, eller køer.”

6.    Valg ifølge lovene:
1 bestyrelsesmedlemmer, kasserer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant.
Følgende blev valgt:

a.    Bestyrelsesmedlem:         Lisbeth Espensen, Nyskiftevej 37
b.    Kasserer:             Elisabeth Kvist Nielsen, Nyskiftevej 38,
c.    Bestyrelsessuppleanter:     Stella Larsen, Nyskiftevej 36, Joan Mittet, Nyskiftevej 18
d.    Revisorer:            Helen Clausen, Ejbyvej 172A, Geert E. Petersen, Nyskiftevej 14
e.    Revisorsuppleant:         Rita Bugge Jensen, Ejbyvej 166B

7.    Eventuelt
Under eventuelt gjorde Elisabeth opmærksom på, at Trygfonden havde kontaktet Nyskifte med en anmodning om besvarelse af et spørgeskema. En besvarelse, som skal hjælpe Trygfonden med at forbedre indsatsen med at forebygge indbrud. Spørgeskemaet havde en meget kort svarfrist (der lå før bestyrelsesmødet) og blev lagt på hjemmesiden (forsiden).

På baggrund af et spørgsmål om lovligheden af en langtidsparkering af en campingvogn på Nyskiftevej, er der nu på forsiden af hjemmesiden lagt Bekendtgørelse om standsning og parkering i Rødovre Kommune (med hjemmel i færdselsloven). Det fremgår heraf, at:

”Køretøjer med et tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.
Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
………..
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.”

Bestyrelsen oplyste, at den ville gøre
ejeren opmærksom på denne bestemmelse.

Derefter takkede formanden for god ro og orden, og mødet blev hævet.

Indkaldelse til generalforsamling - 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen NYSKIFTE
onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i teatersalen på Nyager skole.


Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Protokol / referat fra sidste generalforsamling
3. Beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
    a. Nyt fra arbejdsgruppen
6. Valg ifølge lovene:
      a. Kasserer Elisabeth Kvist Nielsen (modtager genvalg)
     b. Bestyrelsesmedlem Lisbeth Espersen (modtager genvalg)
      c. 2 bestyrelsessuppleanter (Stella Larsen og Joan Mittet (modtager                                genvalg))
      d. 2 revisorer (Helen Clausen og Geert E. Petersen (modtager genvalg))
      e. 1 revisorsuppleant (Rita Bugge Jensen (modtager genvalg))
7. Eventuelt - Vær opmærksom på at der ikke kan vedtages noget under dette punkt.
 
Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde skriftligt senest tirsdag den 7. marts 2017.

Indkaldelse til generalforsamling - 2017

 

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen NYSKIFTE
onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00 i teatersalen på Nyager skole.

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve