2018

Budgetforslag for 2018

Budgetforslag for 2018    
           
Indtægter:          
           
  Kontingenter 85 a' kr. 200,- 17.000,00  
  Forespørgsel vedrørende salg 1.500,00  
        18.500,00  
           
           
           
Udgifter:          
  Generalforsamling   1.900,00  
  Bestyrelsesmøder   1.500,00  
  Kontingent Fællesre.   200,00  
  Servicegebyr Danske Bank 700,00  
  Kontorartikler/Fotokopier 650,00  
  Hjemmeside w.w.w.   200,00  
  Bestyrelseshonorar   4.250,00  
  Service på rottespæringer 5.000,00  
  Fastelavn/Ren dag   1.600,00  
  Diverse udgifter   2.000,00  
        18.000,00  
           
  Konsolidering   500,00  
           

Referat fra Generalforsamling - 2018

Referat fra generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 på Nyager Skole

Formanden, Dorte Hildebrandt, bød de 15 fremmødte medlemmer velkommen og gik over til dagsordenen.

1.    Valg af dirigent
Formanden spurgte, om en af de fremmødte ville fungere som dirigent. Da dette ikke var tilfældet, forslog formanden, at man valgte bestyrelsesmedlem René Clausen, som dirigent. René konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt den 12. februar 2018 og dermed var indkaldt i overensstemmelse med lovene for Nyskifte.

2.    Protokol
Forsamlingen godkendte referatet fra generalforsamlingen fra 2017.
 
3.    Formandens beretning
Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen i det forløbne år har afsluttet nogle sager. Den første, er sagen om ændring af deklarationer og servitutter. Som det også fremgik af brevet ud til Nyskiftes medlemmer, så finder kommunen det ikke for nuværende muligt at foretage ændringer i deklarationerne/servitutterne, hvilket bl.a. betyder, at den oprindelige røde farve på husene skal bevares. Kommunens svar i forbindelse med denne kommunikation kan ses på hjemmesiden Grundejerforeningen Nyskifte. Formanden takkede på bestyrelsens vegne det udvalg, der har beskæftiget sig med deklarationerne for deres arbejde.
Desuden er sagen om rottespærrerne afsluttet. Der er nu lagt rottespærrere ned alle de steder, hvor det er muligt at lægge dem i vores område. Fremover vil der således blot være tale om vedligeholdelse af disse. Bestyrelsen henviser fortsat medlemmer, der måtte have problemer med rotter på jeres ejendom, at kontakte kommunen.
Et medlem har tidligere spurgt, om grundejerforeningen skulle lade sig forsikre mod rørbrud på de fælles kloakker og rørledninger i jorden, eller om det er matriklerne på de enkelte grunde, der støder op til hinanden, hvis forsikring der skal dække sådanne skader. Formanden oplyste, at teknisk forvaltning efter en del skriverier og nogle rykkere, nu oplyser, at det er de enkelte matrikler, der hæfter for brud, og ikke grundejerforeningen. Der skal således ske en ligelig fordeling af udgiften imellem grundejere i den sammen-hængende række, hvor skaden er. Der kan henvises til punkt 7 i deklaration af 23. oktober 1953. Formanden gjorde i øvrigt opmærksom på, at kommunens besvarelse ville blive vedhæftet referatet fra generalforsamlingen, samt lagt på foreningens hjemmeside.

Dernæst oplyste formanden, at der har været afholdt to arrangementer i årets løb. Dels har der den 3. april 2017 været afholdt et ren-dag-arrangement, hvor vi igen i år havde nogle arbejdsomme timer med hyggesnak, grillede pølser mm. Og det er besluttet, at der vil blive afholdt et nyt ren-dag-arrangement den 22. april 2018, fra kl. 10-14. Dels har vi, som noget nyt, afholdt et fastelavnsarrangement, lørdag den 10. februar. Trods kulden var der mødt mange medlemmer op. Der blev slået katten af tønden, uddelt præmier til kattekongen og -dronningen og til den sjoveste udklædning. Og så var der varm kaffe – kakao – fastelavnsboller og slikposer til børnene. Næste års fastelavnsarrangement kommer til at ligge 2. marts 2019.

Endelig takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der var et bestyrelsesmedlem og en bestyrelsessuppleant der ikke ønskede genvalg, hvorfor hun opfordrede andre medlemmer i foreningen til at melde sig, hvis de gerne ville yde deres til det fælles bedste i grundejerforeningen.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som godkendtes.
4.    Regnskab og budget
Elisabeth redegjorde for regnskabet. Da der nu er betalt for rottespærrerne vil kontingentet, som aftalt, i 2018 være på 200 kr., hvilket også fremgår af budgettet for 2018.

Elisabeth fortalte desuden, at det ved et eftersyn viste sig, at firmaet, der satte rottespærrerne ned og som i mellemtiden var gået konkurs, manglede at sætte de sidste spærrere ned. Efter Elisabeths flittige korrespondance med advokaten for konkursboet, lykkedes det imidlertid at få et beløb retur fra boet, der næsten dækkede de udgifter, der var forbundet med at få et nyt firma til at afslutte opgaven. Udgiften til rottespærrer er således væsentligst de udgifter der er forbundet med de fremtidige eftersyn og vedligeholdelse.

2 manglende indbetalinger af kontingentet endte som inkassosager, hvilket er baggrunden for posten ”Inkasso advokaterne”. Disse udgifter dækkes imidlertid af gebyr for for sen indbetaling samt de inkassoomkostninger der var, blev pålagt de 2 grundejere.

Om budgettet gjorde Elisabeth opmærksom på, at der var kommet nogle nye poster, så det klart fremgik, hvad der blev budgetteret med i forbindelse med ren- dag og fastelavnsarrangementerne.

Endelig gjorde Elisabeth opmærksom på udviklingen i salget fra 2013 og til i dag, hvor der allerede i år var solgt 3 huse. Det kunne konstateres, at der er en pæn interesse for husene.

Regnskab og budget blev godkendt.

5.    Indkomne forslag
Der var ingen forslag, der skulle træffes beslutning om. Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse fra et medlem, der ønskede at få drøftet/opfrisket reglerne omkring tidspunkterne for brugen af motoriserede haveredskaber. Dette punkt ville blive taget op under eventuelt.

6.    Valg ifølge lovene
Formanden, et bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant var på valg. Bestyrelsesmedlem Michael K. Nielsen og bestyrelsessuppleant Joan Mittet ønskede ikke genvalg.

Følgende blev genvalgt/valgt:
a.    Formand Dorte Hildebrandt, Nyskiftevej 19
b.    Bestyrelsemedlem Helle Nielsen, Ejbyvej 162B
c.    Bestyrelsessuppleant Stella Larsen, Nyskiftevej 36. Ingen af de tilstedeværende ønskede at stille op i stedet for Joan Mittet.
d.    2 revisorer; Helen Clausen, Ejbyvej 172A og Geert E. Petersen, Nyskiftevej 14
e.    Revisorsuppleant Rita Bugge Jensen, Ejbyvej 166B

7.    Eventuelt
Under dette punkt drøftedes en henvendelse fra et medlem, der ønskede at generalforsamlingen drøftede/opfriskede reglerne omkring tidspunkterne for brugen af motoriserede haveredskaber. Der var enighed om at fremhæve reglerne både i referatet og på hjemmesiden. Vi skal således minde om Ordensreglementet bagest i ”Love for grundejerforeningen ”Nyskifte””. For så vidt angår den rejste problemstilling, fremgår følgende under punkt 1: ”Der må ikke på ejendommen fortages handlinger eller træffes foranstaltninger der ved lugt, røg, støj eller på anden måde er til ulempe for de andre grundejere. Herunder må arbejde med motordrevne redskaber og græsslåning ikke fortages på følgende tidspunkter: Hverdage efter kl. 19, søn- og helligdage inden kl. 10 og efter kl. 14.”
Formanden gentog sin henstilling om, at bebyggelsens medlemmer meget overvejede fremover at melde sig for at gøre en indsats i grundejerforeningsarbejdet.
Formanden afsluttede derefter mødet og takkede for god ro og orden

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve