Referat fra Generalforsamling - 2019

Referat fra generalforsamling tirsdag den 12. marts 2019 på Nyager Skole

Formanden, Dorte Hildebrandt, bød de 16 fremmødte medlemmer velkommen og gik over til dagsordenen.

  1. 1.Valg af dirigent

Formanden forslog Brian Sonne- Schmidt Nielsen, Nyskiftevej 17, som dirigent. Brian konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt den 13. februar 2019, og dermed var indkaldt i overensstemmelse med lovene for Nyskifte, da datoen på mødeindkaldelsen var korrekt og den forkerte ugedag senere blev korrigeret. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger.

  1. 2.Protokol

Forsamlingen godkendte referatet fra generalforsamlingen i 2018.

 

  1. 3.Formandens beretning

Dorte oplyste, at der har været afholdt to medlemsarrangementer i årets løb.

Dels blev der den 22. april 2018 afholdt et ren-dag-arrangement, hvor vi igen i år havde nogle arbejdsomme timer med hyggesnak, grillede pølser mm. Og det er besluttet, at der vil blive afholdt et nyt ren-dag-arrangement søndag den 31. marts i år, fra kl. 10-12.

Dels har vi igen i år afholdt et fastelavnsarrangement. Det fandt sted den 3. marts i år med tøndeslagning, kåring af konger og dronninger og kaffe, juice, slikposer og fastelavnsboller. Det var dejligt at så mange støttede op om arrangementet og mødte op med udklædte børn. Næste års fastelavnsarrangement kommer til at ligge søndag den 23. februar 2020.

Siden sidste generalforsamling har to bestyrelsesmedlemmer deltaget i de workshops og følgegruppemøder, som kommunen har arrangeret vedr. nedsættelse af hastigheden visse steder i Rødovre. Deltagerne var glade for muligheden for at kunne fremkomme med ønsker og der var mange ideer på bordet vedrørende trafikken på Lørenskogvej, herunder forslag om lukning af vejen nede ved Jyllingevej og hastighedsnedsættende asfalt. Men forslagene har desværre ikke resulteret i ændringer i vores område.

Fælles-grundejerforeningen Sagir hvor Dorte også er formand, har haft en snak med borgmester Erik Nielsen, hvor problemet med den øgede trafik på Lørenskogvej, bl.a. pga. Irmabyen igen blev bragt op. Så borgmesteren er bekendt med problemerne. Som noget positivt oplyste borgmesteren at, det er vedtaget, at ændre rundkørslen i krydset Rødovre Parkvej og Korsdalsvej til et lysreguleret kryds.

Borgmesteren orienterede desuden om det store projekt Bykernen ved Rådhuset, om de nye boliger, der skal opføres ved Rødovre station og om indførelsen af blødt vand i Rødovre indenfor en tiårs-periode.

Endelig oplyste borgmesteren, at den gangbro, der er planlagt opsat for enden af Lørenskogvej over Jyllingevej ligger færdig, men pt. afventer en aftale med HOFOR om at få bro og en vandledning til at gå op i en højere enhed. Men man regner med at broen kommer til at stå færdig i dette kalenderår.

Dorte afsluttede formandens beretning med at takke bestyrelsen og gjorde i øvrigt opmærksom på, at det ikke måtte misforstås, at der var så mange, der ikke genopstillede til valg. Der har været et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen, men nogle havde deltaget i bestyrelsesarbejdet i en lang årrække og mente derfor, at det var på tide at nye, friske kræfter tog over. Formanden gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at hun har sit hus til salg, og at hun - selv hvis huset ikke bliver solgt, og hun bliver boende - ikke ønsker genvalg til næste år.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som derefter godkendtes.

  1. 4.Regnskab og budget

Elisabeth redegjorde for regnskabet. Og oplyste i den forbindelse dels at næsten alle medlemmer havde betalt kontingent til tiden i 2018 og der således kun var tale om en indtægt på 400 kr. pga. for sen indbetaling (hvilket var glædeligt og lettede kassererens arbejde meget), dels at der havde været 6 forespørgsler vedrørende salg.

Elisabeth oplyste desuden, at der i 2018 var solgt 3 huse på Ejbyvej og 3 på Nyskiftevej, og bemærkede at området således fortsat var præget af en relativ stor udskiftning.

Endelig konkluderede Elisabeth, at foreningen må siges at være velkonsolideret.

I budgettet lægges det til grund at kontingentet er uændret i 2019 – altså fortsat 200 kr. og der arbejdes med et konservativt estimat af antallet af forespørgsler vedrørende salg. Konklusionen er på denne baggrund en konsolidering på 500 kr.

Regnskab og budget blev godkendt.

  1. 5.Indkomne forslag

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

  1. 6.Valg ifølge lovene

Kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant var på valg. Kassereren Elisabeth Kvist Nielsen og bestyrelsesmedlemmerne Lisbeth Espensen og René Clausen, samt suppleant Stella Larsen ønskede ikke genvalg.

Følgende blev valgt:

a.- c.  Johan Schmidt Hansen, Nyskiftevej 2, Bo Gamba, Nyskiftevej 32 og Michael Kvist Nielsen, Nyskiftevej 38, blev valgt som bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde).

d. Lene Iversen, Nyskiftevej 31 og Rene Clausen, Ejbyvej 172 A, blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

e. Helen Clausen, Nyskiftevej 172A og Brian Sonne- Schmidt Nielsen, Nyskiftevej 17 blev valgt som revisorer

f. Elisabeth Kvist Nielsen, Nyskiftevej 38, blev valgt som revisorsuppleant.

  1. 7.Eventuelt

Under eventuelt gjorde René Clausen, Ejbyvej 172A, opmærksom på, at han havde haft rotter under gulvet. Også Winnie Meier Pedersen, Nyskiftevej 35 og Lene Iversen, Nyskiftevej 31, havde haft rotter på ejendommen/i huset. I alle tilfælde var teknisk forvaltning kontaktet og der havde været rottefængere ude, som øjensynligt havde løst problemerne.

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve