Parkering i Rødovre

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Rødovre Kommune.

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c, stk. 4 har Rødovre Kommune med samtykke fra Københavns og Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed:

§1
Køretøjer med et tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.
Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
§2
Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.
§3
Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.
§4
Bekendtgørelsen træder i kraft d. 01.04-2014. Samtidigt ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.

Nyheder

Svar fra Rødovre Kommune

På baggrund af beslutning truffet på generalforsamlingen i marts 2014, har en arbejdsgruppe under bestyrelsen arbejdet på at undersøge mulighederne for at ajourføre vores servitutter / deklarationer, herunder forhøre os om et farveskifte på den lave bebyggelse er mulig.

Læs mere …

Rendag 2017

23. april 2017 havde vi igen i år nogle rigtig arbejdsomme timer med hyggesnak imens der blev luget ukrudt m.m. og i år sluttede vi af med mere hyggesnak, grillede pølser og brød med div. tilbehør, lidt chips, øl/sodavand og vin.

Læs mere …

Ny rabat aftale med Flugger farver

 

Grundejerforeningen har forhandlet en ny aftale på plads med Flugger farver. Læs mere her: Facademaling og farve