Love for Grundejerforeningen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen *NYSKIFTE*  med hjemsted i Rødovre kommune.

2. Enhver ejer af en parcel indenfor grundejerforeningens område, som er det oprindelige matrikel nr. 7 f og 7 ce –herunder de ved generalforsamlingen den 19. marts 1965 optagne matrikelnumre 7 kg til 7 ld – i Rødovre kommune, er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen NYSKIFTE, jfr. købekontrakt, skøder samt tinglyste deklarationer, og er underkastet foreningens til enhver tid gældende love, samt pligtig til at udrede de bidrag, som foreningen pålægger sine medlemmer (til kloak, vand- og elledninger, veje og stier).

Fællesudgifter til vedligeholdelse, udbedring og istandsættelse af tilhørende stier indenfor den oprindelige bebyggelse med lave rækkehuse afholdes alene af parcelejerne indenfor denne bebyggelse, mens tilsvarende udgifter indenfor bebyggelsen, der omfatter matrikelnumrene 7 kg til 7 ld, afholdes alene af parcelejerne indenfor dette område.

Grundejere der med eller uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen har opført bygninger over fælles ledninger, er pligtige til at afholde alle udgifter i forbindelse med reparationer af ledninger beliggende under bygningerne og i en afstand af 2 meter fra disse.

3. Grundejerforeningens opgave er at varetage medlemmernes interesser og administrere fælles anliggender, der vedrører deres rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i NYSKIFTE.

4. I indskud til foreningen betales kr. 10,-. Kontingentet og eventuelle bidrag fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er forfalden til betaling i april kvartal og senest 30 dage efter påkrav. Medlemmerne har pligt til selv at foranledige kontingentet og eventuelle bidrag indbetalt til foreningens kasserer, skadesløst for foreningen. Betales restancer ikke inden 14 dage efter påkrav, er foreningen berettiget til at overgive fordringen plus omkostninger til retslig inkasso. Er et medlem på grund af arbejdsløshed, sygdom eller lignende i økonomiske vanskeligheder, vil der på anmodning herom til foreningens bestyrelse (formand) kunne opnås henstand ud over den ovenstående tid.

5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling, hvis dagsorden skal omfatte følgende punkter:

       1. valg af dirigent

       2. protokol

       3. beretning

       4. regnskab og budget

       5. indkomne forslag

       6. valg ifølge lovene

       7. eventuelt

afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med 3 ugers skriftligt varsel til hvert medlem. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden skriftligt i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Samtlige beslutninger af bestyrelse og generalforsamlingen skal indføres i forhandlingsprotokollen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en ordinær generalforsamling, eller så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 20 medlemmer overfor formanden har fremsat skriftligt krav herom med opgivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest 14 dage efter begæringens fremsendelse og indvarsles med 8 dages varsel. Kun de i dagsordenen angivne emner kan behandles og komme til afstemning.

Generalforsamlingen, den ordinære såvel som den ekstraordinære, er beslutningsdygtig med de fremmødte. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør spørgsmålet om sagens behandling og om afstemning. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, når mindst 10 medlemmer eller bestyrelsen kræver det. Afgørelser træffes, hvor intet andet er bestemt, ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Hver ejendom giver på generalforsamlingen ret til én stemme. Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog ved fuldmagt repræsentere mere end ét fraværende medlem.

6. Foreningens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsen fungerer to år ad gangen, men genvalg kan finde sted. Ingen kan dog vælges eller genvælges uden at være til stede, eller forinden skriftligt at have givet sit tilsagn dertil. Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen i de lige årstal afgår formanden og sekretæren, og i de ulige årstal afgår næstformanden , kassereren og et bestyrelsesmedlem. Suppleanterne og revisorerne vælges hvert år. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden eller tre af bestyrelsens øvrige medlemmer finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er tilstede. Beslutning på bestyrelsesmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende. Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt lovlig forfald fra to på hinanden følgende møder, anses medlemmet som udtrådt, og suppleanten indkaldes. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indkaldes suppleanten, der fungerer, indtil det afgåede medlem skulle være fratrådt. I formandens forfald fungerer næstformanden som formand. Fratræder formanden, forinden funktionstiden ophører, fungerer næstformanden kun som formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller i dennes forfald næstformanden, i begge tilfælde i forbindelse med kassereren. Bestyrelsen er berettiget til at antage juridisk eller sagkyndig assistance.
 
7.    Kalenderåret er foreningens regnskabsår. Kassereren skal altid have regnskaberne i en sådan orden, at formanden eller revisorerne til enhver tid kan kontrollere disse. Kassereren giver en kasseoversigt ved bestyrelsesmøderne. Kontante beløb over kr. 100,- indsættes i et af bestyrelsen valgt pengeinstitut. Samtlige bilag påtegnes af formanden. Regnskabet, der opgøres pr. 31. december, skal inden 1. februar tilstilles revisorerne, som skal foretage revisionen så betids, at bestyrelsen kan have det reviderede regnskab i hænde inden den 15. februar. Årsregnskab og budget tilsendes medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

8.    Foreningen har vedtaget et ordensreglement, der fastlægger almindelige regler i forholdet til nabo og pligter overfor foreningen. Foreningens bestyrelse har påtaleret.

9.    I tilfælde af, at et medlem afstår sin grund, overgår ejendommens eventuelle andel i foreningens fonds eller øvrige formue uden særlig vedtagelse til den nye ejer, og kan ikke i forhold til foreningen forbeholdes sælgeren, der fra sin udtræden intet krav har på foreningen.

10.   Bestyrelsen kan med generalforsamlingens tilslutning nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Resultaterne af sådant udvalgsarbejde skal afgives overfor bestyrelsen, der i øvrigt træffer bestemmelse om, hvilke beføjelser, der tildeles et udvalg.

11.  Grundejerforeningen tilsluttes en stedlig grundejersammenslutning for derigennem at have kontakt med udviklingen og være i stand til at opfylde foreningens formålsparagraf (pkt. 3).