Ordensreglement:

1.      Der må ikke på ejendommen foretages handlinger eller træffes foranstaltninger der ved lugt, røg, støj eller på anden måde er til ulempe for de andre grundejere. Herunder må arbejde med motordrevne redskaber og græsslåning ikke foregå på følgende tidspunkter:
Hverdage efter kl. 19.00
Søn- og helligdage inden kl. 10.00 og efter kl. 14.00.
 
2.      Ingen grund må, ved mangel på oprydning eller ved forsømmelse gennem længere tid, være til gene for de andre grundejere. Henligger en grund uopdyrket, kan grundejerforeningens bestyrelse træffe beslutning om slåning af ukrudt mindst 2 gange årligt; dette sker for ejerens regning.

3.      Det påhviler ejeren at renholde vej, fortov og sti, så ofte det er nødvendigt – sædvanligvis mindst en gang hver 14. dag.
 
4.      Hækken skal renholdes for ukrudt og klippes.

5.      Kørsel på stierne med person- og lastvogne samt knallerter er forbudt. Enhver grundejer er ansvarlig for skader, som – ved kørsel eller på anden måde ved hans foranledning – påføres de fælles veje og stier. Det er endvidere forbudt at lufte hunde på stierne, med mindre deres efterladenskaber fjernes med det samme.
 
6.      Gødning eller materialer der aflæsses på fortov eller sti, skal fjernes inden 24 timer.
 
7.      Snekastning: Fortove og stier skal renholdes for sne og i tilfælde af glat føre må grusning finde sted.

8.      Vedligeholdelse af facader m.v. skal ske i henhold til servitutbestemmelser.

9.      Grundejerforeningens bestyrelse har påtaleret og kan i givet fald, hvor henstillinger ikke respekteres, lade fornødne arbejder udføre. Det sker i så fald uden yderligere varsel og på grundejerens bekostning.
 
10.  Enhver reparation ved skade eller brud på kloak- eller vandledning skal bestilles i samråd med bestyrelsen.